top of page

《東京奧運有感 - 戲為六絕句》(其五)

余兆權 2021.08.06

舉重跳水無對手
獨孤求敗惹人嫌
憶昔中華之崛起
為誰辛苦為誰甜

.

bottom of page