top of page

《懷念落花生許地山先生 - 依韻和麗音 <落花生>》

余兆權 2023.06.28

懷在香江心在漢
念茲有用志昂揚
落紅寂寂春桃護
華霍瀟瀟靈雨張
生處亂危難展翅
許身文教永留香
地偏有幸埋忠骨
山大幾曾憶暮涼

2022.05.23 初稿
2023.06.28 修訂

bottom of page