top of page

《寶敏六十華誕 - 依韻和寶敏 <登六>》

余兆權 2023.08.17

寶寶登六齊祝賀
從今日日多優惠
康文活動折扣多
兩蚊坐車好經濟
深圳地鐵唔駛錢
毋懼小數怕長計
出行美食樂悠悠
借題和詩最巴閉

*是日寶敏六十華誕
謹此敬賀

bottom of page